Zaproszenie na Walne Zebranie Członków TPZW 2020

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, na podstawie par. 17 ust. 3 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa, 
które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach w dniu 16.02.2019 roku o godzinie 17.00.

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad o godzinie 17.00. 
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków: przewodniczącego i sekretarza.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja o pracy Zarządu za 2019 rok – prezes Zarządu Marcin Polak.
6. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dorota Pankowska.
7. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok prezes Zarządu Marcin Polak.
8. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok – skarbnik Zarządu Krystyna Walerczak.
9. Informacja o pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku za 2019 rok – przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku Henryka Wysocka.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pracy Zarządu za 2019 rok.
11. Dyskusja o pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
13. Rezygnacja z funkcji: prezesa Zarządu, skarbnika Zarządu i członka Zarządu i dokooptowanie osób na te funkcje (par. 16).  
14. Plan pracy na 2020 rok.
15.Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Prosimy o niezawodne przybycie i potwierdzenie obecności do Mariana Pliszki (660-745-465) lub Marcina Polaka (798-969-960).