Ochotnicza Straż Pożarna

Przedstawiamy krótką historię Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych istniejących na terenie gminy Wodynie. Opracowanie przygotował Henryk Wysocki oraz Jadwiga Majek. Więcej informacji o poszczególnych jednostkach można znależć w publikacji "Ochotnicze Straże Pożarne w Powiecie Siedleckim" autorstwa Rafała Dmowskiego.  

1. Ochotnicza Straż Pożarna w BORKACH 

Jednostka OSP została zorganizowana w 1945 roku. Założycielem i wieloletnim prezesem OSP był Jan Świątek przy wydatnej pomocy organizacyjnej ówczesnego Wójta Gminy w Seroczynie – Bronisława Głowackiego. Wkrótce potem wybudowany został budynek strażacki. W 2003 roku obiekt ten został poddany generalnemu remontowi staraniem Wójta Gminy Wodynie. Działalność jednostki OSP była prowadzona w obrębie własnej miejscowości w zakresie organizowania: spotkań środowiskowych, spotkań i zabaw młodzieżowych, działalności sportowej przez młodzież tej wsi. Jednostka OSP prowadzi działalność strażacką wyłącznie dla potrzeb własnego środowiska.

Posiada podstawowy sprzęt gaśniczy niezbędny do działania dla jednostki typu „M".

 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w BRODKACH 

OSP założona została w 1953 roku. Założycielami jednostki byli mieszkańcy wsi: Jan Bulik, Bronisław Bulik, Marian Szostek. Organizatorem pracy OSP przez wiele lat był Jan Parobczy s. Pawła – prezes OSP, a równocześnie pierwszy prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wodyniach. Tuż po założeniu jednostki przystąpiono do budowy remizy strażackiej, która została oddana do użytku podczas Święta Ludowego wiosną 1968 roku. Członkowie jednostki byli organizatorami budowy zbiornika wodnego, budowy drogi, zorganizowania boiska dla młodzieży oraz wielu innych prac na rzecz środowiska. Działania te wykonywane były przez strażaków społecznie. Pieniądze na bieżącą działalność jednostki pozyskiwane były przez organizowanie różnego typu imprez rozrywkowych. Jednostka OSP prowadzi działalność wyłącznie na terenie własnej miejscowości. Druhowie OSP Brodki biorą udział w organizowanych Dniach Strażaka.

Posiada podstawowy sprzęt gaśniczy niezbędny do działania dla jednostki typu „M”.

 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w CZAJKOWIE  

Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie zorganizowana została w 1926 roku. Inicjatorem założenia OSP był Antoni Sikorski, pełniący w tej wsi stanowisko nauczyciela w miejscowej szkole podstawowej, wraz z mieszkańcami wsi. Znaczącą rolę w początkowym okresie funkcjonowania jednostki odegrał właściciel majątku Szostek – Józef Pszczółkowski. Remiza strażacka została wybudowana w latach sześćdziesiątych. Dodatkowo jednostce przekazany został przez Gminę Wodynie, budynek szkolny usytuowany obok remizy strażackiej. Członkowie OSP byli inicjatorami wielu czynów społecznych na rzecz swojego środowiska. Pieniądze na bieżącą działalność jednostki pozyskiwane były przez organizowanie imprez rozrywkowych. Jednostka prowadzi działalność na terenie własnej miejscowości i okolic.  Członkowie OSP bierą udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz w spotkaniach z okazji Dnia Strażaka.

Posiada samochód strażacki Tarpan Honker 4011 oraz podstawowy sprzęt przeciwpożarowy.

 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w KAMIEŃCU      

Jednostka OSP została założona w 1927 roku przez aktywnych mieszkańców wsi. Inicjatorem założenia był właściciel majątku Kamieniec – Romuald Miedziński. Był on pierwszym prezesem tej jednostki. W okresie przed II wojną światową – na placu przekazanym przez właściciela majątku wybudowana została remiza strażacka, która w pamiętnym dniu pacyfikacji i doszczętnego spalenia wsi Kamieniec w dniu 18 maja 1944 roku obok szkoły i pałacu nie została spalona. W okresie tym służyła mieszkańcom wsi za dom noclegowy. Przez kilkadziesiąt lat obiekt ten służył godnie społeczeństwu wsi. Ząb czasu, a zwłaszcza zaistniały pożar w tej remizie spowodowały rozebranie obiektu i przystąpienie do budowy nowego Domu Strażaka. Jego budowę zorganizowało społeczeństwo wsi pod przewodnictwem ówczesnego prezesa OSP. W dniu 22 maja 1994 roku dokonano poświęcenia i uroczystego oddania do użytku nowego Domu Strażaka. W uroczystości tej wzięły udział licznie reprezentowane jednostki OSP, społeczeństwo gminy oraz przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich.

Jest to jednostka typu „M”. Posiada podstawowy sprzęt przeciwpożarowy.

 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w KOŁODZIĄŻU  

17 lipca 1935 roku na Posiedzeniu Zarządu OSP Wodynie przyjęcie plutonu bojowego w Kołodziążu. Protokół nr 29 pkt 1. Pan Henryk Werner złożył deklarację 15 członków czynnych i 35 popierających. Głównym założycielem straży był pan Henryk Werner właściciel majątku Nowiny, ponadto Michalczyk Jan i Polak Piotr. Ważne osoby z dziejów jednostki to: Henryk Werner właściciel majątku Nowiny, mieszkańcy wsi Kołodziąż: Stanisław Michalczyk, Jan Rosa, Edward Jagła, Jan Polak. Po utworzeniu w 1935 roku plutonu bojowego przy straży w Wodyniach do Zarządu OSP Wodynie weszli Henryk Werner, Jan Michalczyk i Piotr Polak. Po II wojnie światowej była już jako samodzielna jednostka. W roku 1948 czynem społecznym zbudowana została drewniana strażnica i zgromadzono sprzęt: beczkowozy, bosaki, tłumice oraz ręczną sikawkę, która obecnie znajduje się w muzeum pożarnictwa w Kotuniu. Następnie za czasów, kiedy naczelnikiem był Władysław Pazura utworzono żeński pluton. Komendantem była Wanda Michalczyk (Jajszczak). Za zajęcie I miejsca w zawodach gminnych strażacy otrzymali motopompę. W latach 80-tych zaczęto gromadzić materiały i dokumenty na budowę nowej remizy. Powołano Społeczny Komitet Budowy Remizy, którego przewodniczącym był Edward Jagła – sołtys wsi. W roku 1986 remiza została oddana do użytku, która służyła mieszkańcom wsi do 2017 roku. Od 2017 roku remiza jest przebudowywana. Członkowie OSP wkładali dużo pracy na rzecz wsi. Tak było po pożarze w 1969 roku, gdzie spłonęło 56 budynków. Współpracowano z prężnie działającym Kołem Gospodyń Wiejskich. Najważniejszą akcją w dziejach jednostki było gaszenie pożaru wsi Kołodziąż w 1969 roku. Najważniejsze wydarzenia w życiu jednostki: 

  • powołanie Plutonu Bojowego – 1935 rok
  • budowa strażnicy – 1948 rok
  • budowa nowej remizy i oddanie do użytku w 1986 roku,
  • organizacja zawodów gminnych na własnym terenie
  • zakup średniego samochodu strażackiego – 2002 rok
  • uroczystość jubileuszu 80-lecia powstania jednostki – 2005 rok.

Druhowie OSP w Kołodziążu biorą czynny udział w różnych przedsięwzięciach i imprezach strażackich, między innymi w uroczystości obchodów Dnia Strażaka. Jednostka bierze udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Posiada kronikę.

Obecnie jednostka posiada samochód średni gaśniczy marki Star oraz niezbędny sprzęt umożliwiający branie udziału w akcjach ratunkowych.

 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w ŁOMNICY      

OSP w Łomnicy została zorganizowana w 1946 roku przez zaangażowanych społecznie działaczy: Stanisława Adamczyka, Franciszka Wysockiego, Stanisława Wysockiego, Stanisława Kanię, Jana Kulikowskiego, Józefa Wysockiego, Jana Sałajczyka. Wkrótce potem wybudowany został niewielki obiekt strażacki, który służy społeczności lokalnej wsi Łomnica do tej pory. Budynek ten został w 2002 roku poddany generalnemu remontowi z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy. Jednostka bierze udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz innych uroczystościach strażackich i kościelnych m. in. w organizowanych na terenie Gminy Dniach Strażaka.

Posiada podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. Od 2016 roku jest w posiadaniu samochodu strażackiego marki Żuk FS Lublin.

 

7. Ochotnicza Straż Pożarna w OLEŚNICY

Jednostka OSP została założona w 1948 roku przez aktywnych mieszkańców wsi z Władysławem Klepackim s. Antoniego i Janem Krzyzińskim na czele. Wieloletnimi organizatorami życia strażackiego byli między innymi: Władysław Klepacki – pierwszy prezes, Jan Krzyziński, Aleksander Duber i Piotr Redosz, Patoleta Zbigniew – wieloletni naczelnik OSP oraz Tadeusz Pawlak – kierowca samochodu strażackiego. Wkrótce po założeniu jednostki przystąpiono do budowy remizy strażackiej. Wybudowana została z pustaków żużlowych. Przez wiele lat służyła mieszkańcom wsi. Na początku lat sześćdziesiątych oddano do użytku basen przeciwpożarowy wykonany własnoręcznie przez druhów strażaków i mieszkańców wsi Oleśnica. W tym czasie było to podstawowe ujęcie wody w przypadku powstania pożaru. W roku 1987 dokonano remontu basenu. Wysłużona remiza strażacka nie nadawała się do remontu. Podjęta została inicjatywa wybudowania nowego Dom Strażaka. Uroczyste oddanie Domu Strażaka do użytku odbyło się we wrześniu 2003 roku. Jednostka bierze udział w organizowanych corocznie Dniach Strażaka i w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe miejsce. Brała również udział w zawodach na szczeblu powiatowym. Istniejące we wsi boisko sportowe oraz dobrze funkcjonujący klubu sportowy „Kolektyw Oleśnica” są dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi wstępowaniu młodych ludzi do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jednostka OSP posiada samochód strażacki marki Star 266 oraz dużą ilość sprzętu przeciwpożarowego, który systematycznie pozyskuje.

 

8.  Ochotnicza Straż Pożarna w RUDNIKU MAŁYM 

Jednostka OSP została założona w 1927 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły w Rudniku – Stanisława Budzyńskiego. Założycielami jednostki i pierwszymi członkami byli: ks. Karol Wróbel – proboszcz parafii w Seroczynie, Franciszek Kluska, Franciszek Kozicki, Władysław Urbanek oraz Stanisław Stosio, który ofiarował działkę pod budowę remizy strażackiej. Najpierw wybudowano drewniany obiekt strażacki, służący jako świetlica wiejska. Wieloletnim prezesem OSP był Jan Urbanek syn Władysława. Funkcję tą pełnił ponad 50 lat. W dniu 23 sierpnia 1983 roku był organizatorem budowy oraz oddania do użytku nowego Domu Strażaka. Na bazie ówczesnego Domu Strażaka jednostka zorganizowała świetlicę wiejską, która wspólnie z garażami została uroczyście poświęcona i oddana do użytku. Jednostka OSP w Rudniku (obecnie od 1955 roku w Rudniku Małym) została założona w roku Jubileuszu 10-lecia Odzyskania Niepodległości. Druhowie licznie przystępują do wykonywania różnego typu prac gospodarczych. Jednostka OSP bierze udział w corocznie organizowanych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując w nich czołowe miejsca oraz w organizowanych Dniach Strażaka.

Jednostka OSP prowadzi księgę pamiątkową. Posiada stronę internetową, na której prezentowane są materiały dotyczące jednostki. Zorganizowała własny sztandar strażacki.

Obecnie jednostka posiada dwa bojowe samochody strażackie oraz dużą ilość sprzętu przeciwpożarowego oraz innego sprzętu niezbędnego w czasie udziału w akcjach ratowniczych.

 

9.  Ochotnicza Straż Pożarna w SEROCZYNIE    

Jednostka OSP została założona w 1925 roku z inicjatywy byłego kierownika szkoły w Seroczynie – Jana Piwońskiego, przy aktywnym udziale mieszkańców wsi. Organizatorami życia strażackiego byli między innymi: Marian Różak – wieloletni sołtys wsi i prezes OSP, Jan Soczewka – wieloletni naczelnik OSP, Marian Kania, Bogusław Ożarek, Bronisław Głowacki – były Wójt Gminy Seroczyn, Tadeusz Kluczek – prezes OSP, a jednocześnie przewodniczący Rady Gminy i wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego. Była to druga po OSP Wodynie jednostka powstała na tym terenie. W latach 1973-1974 w centrum wsi wybudowany został zbiornik przeciwpożarowy. Tuż po jej założeniu wybudowano niewielką remizę strażacką, poszerzoną następnie o świetlicę oddaną do użytku 10 sierpnia 1980 roku. Jednostka posiada sztandar strażacki ufundowany przez społeczność lokalną. W dniu 16 września 1990 roku oddano do użytku, z inicjatywy Tadeusza Kluczka prezesa OSP, dwusegmentowe garaże strażackie. Jednostka OSP działa społecznie na rzecz miejscowego społeczeństwa. Zaangażowana była przy budowie wodociągu wiejskiego, kanalizacji wsi i porządkowaniu parku w Seroczynie. Uczestniczy w organizowanych uroczystościach strażackich i kościelnych. Bierze udział w obchodach Dnia Strażaka.

OSP posiada dwa samochody strażackie marki Żuk i Jelcz 315. Posiada sprzęt przeciwpożarowy oraz inny sprzęt niezbędny w czasie udziału w akcjach ratowniczych. Plac alarmowy przy obiekcie strażackim jest zaopatrzony w wodę bieżącą z hydrantu, wyłożony będzie płytami. 

 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w SOĆKACH              

Jednostka OSP została zorganizowana w 1967 roku. Założycielami OSP byli sołtys wsi Zygmunt Rosa i Skóra Marian, przy zaangażowaniu ówczesnego przewodniczącego gromadzkiej Rady Narodowej Franciszka Piwowarczyka i Henryka Wysockiego – sekretarza biura. Z inicjatywy Mirosława Rosy i Wójta Gminy Kazimierza Madeja w latach dziewięćdziesiątych wybudowany został niewielki obiekt strażacki. Służy on społeczności wsi Soćki wyłącznie do przeprowadzania spotkań środowiskowych i organizowania uroczystości kościelnych.

Jednostka nie posiada sprzętu strażackiego.

 

11. Ochotnicza Straż Pożarna w WODYNIACH

Jednostka OSP w Wodyniach została założona w 1916 rokuz inicjatywy: Józefa Pszczółkowskiego, Łukasza Zwolskiego, Jana Newelskiego, Piotra Zajdowskiego, Jana Adamiaka oraz Błażeja Bulika. Początkowo sprzęt strażacki (sikawka ręczna) był przechowywany w szopie. Pierwsza remiza została wybudowana czynem społecznym strażaków w 1932 roku. Od 1974 do 1992 roku budowano dwupiętrowy dom Strażaka, w którym garaże i parter należał do straży, a pierwsze i drugie piętro do Urzędu Gminy Wodynie. W 1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, natomiast w 2012 roku otrzymała sztandar.

Na wyposażeniu znajduje się samochód ratowniczo- gaśniczy GBA 2,5/25 MAN oraz samochód gaśniczy GCBA 6/32 Jelcz 315. 

12. Ochotnicza Straż Pożarna w WOLI WODYŃSKIEJ

Jednostka OSP w Woli Wodyńskiej została założona w 1925 roku przy poparciu organizacyjnym i finansowym właściciela dóbr ziemskich Woli Wodyńskiej – Bolesława ChomiczewskiegoAktywnymi organizatorami działalności OSP byli Stanisław Szostek, Stanisław Możdżonek, Franciszek Turek, Piotr Turek, Aleksander Lewandowski, Aleksander Włodarek i Aleksander Szostek. W okresie przed II wojną światową wybudowano remizę strażacką, rozbudowano następnie o garaże strażackie. Na bazie jednostki OSP zorganizowany został przez miejscowego dyrektora szkoły – Andrzeja Boczka młodzieżowy zespół „Klekota”. Brał on udział w występach artystycznych w Polsce i za granicą, między innymi w Teatrze Wielkim w Warszawie z okazji Jubileuszu 75-lecia utworzenia Zarządu Głównego ZOSP. Jesienią 1986 roku został zorganizowany pod przewodnictwem naczelnika OSP Stanisława Walerczuka czyn społeczny – budowa nowego Domu Strażaka. Oddanie obiektu do użytku odbyło się w dwóch terminach w dniu 3 maja 1993 roku ks. Stanisław Staręga dokonał poświęcenia Domu Strażaka, zaś w drugim terminie w dniu 30 maja 1993 roku odbyła się uroczystość oficjalna oddania obiektu do użytku przy obecności licznie reprezentowanych jednostek OSP i społeczeństwa gminy. Przed Domem Strażaka w Woli Wodyńskiej posadowiony został pomnik patrona strażaków św. Floriana. W dniu 2 czerwca 2002 roku przy zgromadzonych jednostkach OSP i publiczności dokonano odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Corocznie przy pomniku św. Floriana odbywają się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wodyńskiej posiada kronikę, którą opracował ówczesny Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Wodyniach, a jednocześnie członek tej organizacji Henryk Wysocki. Prezentował ją na XIX Ogólnopolskim Konkursie Kroniki w Opatowie. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wodyńskiej biorą udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Obecnie jednostka posiada dwa samochody strażackie Jelcz 315 i Daimler Chrystler Sprinter 316 oraz sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający branie udziału w akcjach bojowych. Różnego rodzaju sprzęt jest ciągle pozyskiwany.

 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w ŻEBRACZCE          

Ochotnicza Straż Pożarna w Żebraczce założona została w 1928 roku. Założycielami jednostki OSP byli Stanisław Świątek, Piotr Włodarczyk, Jan Świątek, Piotr Dzięcioł, Jan Kosut. Aktywnymi działaczami straży byli Stanisław Świątek, Marian Świątek, Piotr Kania, Stanisław Kluska i Jan Gajowniczek. Pierwszym nabytkiem w OSP były: wiadra, toporki i drabina. Ręczną sikawkę oraz beczkę na wodę zakupił dla jednostki Bogusław Werner dziedzic z Seroczyna. W 1936 roku wybudowano murowaną remizę strażacką z niewielkim pomieszczeniem na sprzęt strażacki. W wybudowanej remizie strażackiej skupiało się życie społeczne, polityczne i kulturalne całej wsi. Przez kilkadziesiąt lat zorganizowano wiele uroczystości środowiskowych. Na walnym zebraniu sprawozdawczym w 1996 roku strażacy podjęli decyzję o budowie nowego Domu Strażaka. Do użytku został oddany w 1998 roku, tj. w 70-tą rocznicę zorganizowania OSP. Obecny budynek posiada garaż na samochód, świetlicę, zaplecze socjalne. Do ważniejszych a zarazem niebezpiecznych udziałów w akcji należy zaliczyć pożary budynków w miejscowości Żebraczka. Jednostka OSP bierze udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych. Druhowie z OSP w Żebraczce biorą udział w organizowanych uroczystościach Dnia Strażaka.

W 2008 roku zakupiono pierwszy samochód strażacki Żuk. W tym czasie jednostka kompletowała sprzęt strażacki niezbędny do działań przeciwpożarowych. Posiada pilarkę spalinową, agregat prądotwórczy, pompę szlamową oraz szereg innego sprzętu. W 2013 roku został zakupiony średni samochód marki Styer 590.