Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, na podstawie par. 17 ust. 3 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach w dniu 18.01.2019 roku o godzinie 15.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad o godzinie 15.00.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków: przewodniczącego i sekretarza.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o pracy Zarządu za 2018 rok – prezes Zarządu Marcin Polak.
 6. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 rok- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dorota Pankowska.
 7. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok prezes Zarządu Marcin Polak.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – skarbnik Zarządu Krystyna Walerczak.
 9. Informacja o pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku za 2018 rok – przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku Henryka Wysocka.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pracy Zarządu i UTW za 2018 rok.
 11. Dyskusja o pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

– zwiększenia składu Zarządu z 5 do 7 osób,

– wybory 2 członków Zarządu

– powołanie Pełnomocnika do spraw podpisywania umów z Członkami Zarządu,

– podniesienia składki członkowskiej,

 1. Plan pracy na 2019 rok.
 2. Krótka prezentacja 15- lecia działalności Towarzystwa.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.
 5. Życzenia noworoczne, opłatek i poczęstunek.

Prosimy o niezawodne przybycie.