Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków TPZW

18 stycznia odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. 

W Zebraniu wzięli udział Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszeni Goście: Wójt Gminy Wodynie Pan Wojciech Klepacki oraz Zastępca Wójta Gminy Wodynie Pani Marlena Paczek. 

Po przywitaniu prezes Pan Marcin Polak poprosił o powstanie oraz uczczenie minutą ciszy Prezydenta Gdańska świętej pamięci Pana Pawła Adamowicza w związku z rozpoczynającą się żałobą narodową. Następnie głos przekazał Wójtowi P. Wojciechowi Klepackiemu, który podziękował za zaproszenie oraz zaangażowanie Członków Towarzystwa w działania na rzecz mieszkańców Gminy Wodynie. 

Po uroczystym wstępie został wybrany skład Prezydium Walnego Zebrania Członków: Pani Katarzyna Markiewicz- przewodniczący i Pani Jadwiga Majek- sekretarz. Od tej chwili Zebranie prowadził Przewodniczący, który stwierdził prawidłowość zwołania Zebrania. Przedstawiony porządek obrad został zmieniony poprzez dodanie uchwały i wprowadzenie przerwy w trakcie obrad. 

Kolejnymi punktami były informacje o pracy Zarządu, które przedstawił prezes, Komisji Rewizyjnej zaprezentowane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią Dorotę Pankowską oraz sprawozdania marytoryczne i finansowe za 2018 rok. Przedstawili je prezes Zarządu i skarbnik Zarządu Pani Krystyna Walerczak. Z zaprezentowanych informacji wynika, że praca Zarządu przebiegała sprawnie, pozyskiwane były środki finansowe z zewnątrz na zaplanowane działania (np. wydanie publikacji Stanisława Śledańskiego oraz warsztaty kulinarne pn. "Poznajemy produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza"). Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Henryka Wysocka przedstawiła również informacje o pracy UTW za 2018 rok. Podsumowując swoją wypowiedź opowiedziała o planach UTW na 2019 rok, które realizować bedą przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach. 

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami odbyła się przerwa, podczas której można było skosztować wypieków przygotowanych przez Członków Towarzystwa. Posileni wróciliśmy na salę obrad kontynuując dyskusję, po której podjęliśmy uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok. 

Następnie prezes złożył wszystkim Członkom i Gościom życzenia noworoczne. 

Kolejnym punktem Zebrania był wybór sekretarza Zarządu, którym została Pani Jadwiga Majek. Wybraliśmy również dwóch nowych członków Zarządu: Panią Henrykę Wysocką oraz Pana Tomasza Osińskiego. Powołaliśmy 2 nowych Pełnomocników do podpisywania umów z członkami zarządu: Panią Henrykę Kublik oraz Panią Dorotę Pankowską. Uchwaliliśmy także wysokość składki członkowskiej w wysokości 30 złotych rocznie. Ostatnią uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Członków była uchwała w sprawie upamiętnienia Jana Filipa Carossiego. Znajdziemy w niej taki zapis: "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, wyrażając uznanie dla postawy i dorobku zawodowego Jana Filipa Carossiego, którym wpisał się w światowe dziedzictwo kulturowe i techniczne, składa hołd postaci i jego dokonaniom." Uchwała ta jest bardzo ważna, ponieważ w zaprezentowanym programie pracy na 2019 rok zaplanowano szereg przedsięwzięć mających na celu przybliżenie mieszkańcom regionu postaci Jana Filipa Carossiego.

Prezes Zarządu Towarzystwa podziękował za udział w Zebraniu oraz zaprosił do większego zaangażowania się w organizowane działania w 2019 roku.