Nowy skład Zarządu TPZW

Czas szybko płynie. 01.03.2018 roku skończyła się trzyletnia kadencja zarządu TPZW. Minione trzy lata tętniły działaniami, które zapisały się dobrym imieniem na kartach naszej działalności. Zgodnie z preambułą naszego Statutu działaliśmy z przywiązania do naszej małej Ojczyzny, z poczucia znaczenia historii, tradycji rodzinnej i kultury bytu narodu, z pragnienia przyjęcia moralnej odpowiedzialności za ochronę przyrody i rozwój tych wartości tak współcześnie jak i dla przyszłych pokoleń.

ZARZĄD w składzie:

 • Redosz Zbigniew – prezes
 • Pliszka Marian – wiceprezes
 • Majek Jadwiga – sekretarz
 • Walerczak Krystyna – skarbnik
 • Polak Urszula – członek Zarządu

zwołał na dzień 01.03.2018 r. o godz. 15.00- w pierwszym terminie, o godz.15.30 – w drugim terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach w obecności wójta Gminy Wodynie Wojciech Klepacki oraz zastępcy wójta Hubert Pasiak.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono informację o pracy Zarządu za 2017 r. oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezes Zbigniew Redosz przedstawił informację z realizacji działalności za okres kadencji 2014-2017 r., pani Krystyna Walerczak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2017 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Pankowska zapoznała zebranych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 25.02.2018 roku dokonała kontroli dokumentów i badania sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz działalności organizacyjnej i merytorycznej Zarządu w 2017 roku.

Komisja stwierdziła:

1. Prawidłowość sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 rok.

2. Należyte udokumentowanie wszystkich wpływów i wydatków.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wniosła o zatwierdzenie sprawozdania z działalności organizacyjnej, merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2017 rok i o udzielenie absolutorium Zarządowi za ten rok. Po czym odbyły się wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję 2018 – 2021 r. oraz Komisji Rewizyjnej.

NOWO POWOŁANY ZARZĄD ukonstytuował się w składzie:

 • Marcin Polak – prezes
 • Marian Pliszka- zastępca prezesa 
 • Krystyna Walerczak- skarbnik 
 • Zbigniew Redosz- członek 
 • Danuta Barej- sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Dorota Pankowska – przewodnicząca –
 • Paweł Szostek – sekretarz
 • Henryka Kublik – członek

Nowym władzom naszego Towarzystwa życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów!

 

gallery