Walne Zebranie Członków TPZW

logo TPZW

                                   

             Z A P R O S Z E N I E

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej na podstawie § 17 ust. 3 statutu zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 

24 lutego 2024 roku (sobota) o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania Członków: przewodniczącego i sekretarza.
 3. Stwierdzenie przez przewodniczącego Walnego Zebrania Członków prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie informacji o pracy Zarządu za 2023 rok – sekretarz Jadwiga Majek.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2023 rok – prezes Marian Pliszka.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok – skarbnik Beata Redosz.
 8. Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej za 2023 rok – przewodnicząca Komisji Teresa Kiełczykowska.
 9. Dyskusja o pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.
 11. Ustalenie planu pracy na 2024 rok.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad                                                                       Prosimy o potwierdzenie obecności i niezawodne przybycie.                 

                               

                                                            Zarząd TPZW