Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

logoZaproszenie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej
na podstawie art.17 pkt 2 statutu zwołuje
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach
w dniu 16 stycznia 2015 r. (piątek)
o godz. 15:00 -w pierwszym terminie
o godz. 15:30 -w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
3. Informacje o pracy Zarządu za 2014 r.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014r.
5. Opinia Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie i udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Plan pracy na 2015 r.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.
Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.
Zarząd TPZW